دوره و شماره: دوره 2، شماره 21 و 22، زمستان 1386، صفحه 1-168 (شهر پایدار) 
5. معماری منظر پایدار در عمل

صفحه 61-75

محسن فیضی؛ مهدی خاک زند