دوره و شماره: دوره 2، شماره 23 و 24، تابستان 1387، صفحه 1-152 (توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (بخش نخست))