دوره و شماره: دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 1-180 (اصفهان) 
8. ساماندهی و بهسازی گذر مروی

صفحه 58-63

مرتضی عمرانی؛ محمد رضا منوچهری


11. طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر اصفهان (مطالعات وضع موجود)

صفحه 76-83

اعظم خاتم؛ سوسن کرمانی؛ مسعود جودی؛ مانی معمار صادقی؛ سرو حوری


13. مجموعه پذیرایی، اقامتی، گردشگری شهشهان اصفهان

صفحه 88-93

مصطفی نکویی؛ مرتضی جعفری فشارکی؛ سید احمد حسینی نیا؛ حامد شفیعی


15. میدان عتیق

صفحه 98-103

سید هادی میرمیران