دوره و شماره: دوره 2، شماره 29 و 30، زمستان 1388، صفحه 1-172 (توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی (بخش دوم))