دوره و شماره: دوره 3، شماره 37 و 38، آبان 1390، صفحه 1-178 
16. معرفی کتاب

صفحه 152-155

فرزین بیک؛ سید مجتبی موسویان