اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر منا عرفانیان سلیم

سردبیر نشریه

merfanianudro.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدسعید ایزدی

عضو هیئت تحریریه

ms.izadiudro.org.ir

دکتر آزاده آقالطیفی

عضو هیئت تحریریه

azadehlatifiyahoo.com

دکتر سعید اسلامی بیدگلی

عضو هیئت تحریریه

saeedeslamibidgoli.com

دکتر کیومرث ایراندوست

عضو هیئت تحریریه

k.irandoostuok.ac.ir

دکتر پرویز پیران

عضو هیئت تحریریه

parvizparvizpiran.com

دکتر مهرداد جواهری پور

عضو هیئت تحریریه

mehrdadjavaheriyahoo.com

دکتر محسن حبیبی

عضو هیئت تحریریه

smhabibiut.ac.ir

دکتر مجتبی رفیعیان

عضو هیئت تحریریه

mrafiyangmail.com

دکتر مظفر صرافی

عضو هیئت تحریریه

msarrafisbu.ac.ir

دکتر علیرضا عندلیب

عضو هیئت تحریریه

a.andalibsrbiau.ac.ir

دکتر غلامرضا کاظمیان

عضو هیئت تحریریه

kazemianatu.ac.ir

دکتر بهروز هادی زنوز

عضو هیئت تحریریه

bzonoozgmail.com

مدیر اجرایی

سید مجتبی موسویان شریف زاده

کارشناس ارشد طراحی شهری دبیر اجرایی

fm.moosaviangmail.com
02187572408