نویسنده = مجید کیانپور
سخن مدیر مسئول

دوره 3، شماره 39 و 40، مهر 1391، صفحه 2-3

مجید کیانپور


جوانان و برنامه های نوسازی بافتهای نابسامان شهری

دوره 3، شماره 37 و 38، آبان 1390، صفحه 20-23

مجید کیانپور


سخنرانی اختتامیه

دوره 3، شماره 35 و 36، مهر 1390، صفحه 52-54

مجید کیانپور