نویسنده = مصطفی عباس زادگان
توسعه فضاهای عمومی چند سطحی در بافت مرکزی شهر مشهد

دوره 3، شماره 39 و 40، مهر 1391، صفحه 70-81

مصطفی عباس زادگان؛ مسعود الهی؛ محمد انام پور


نگاهی به طرح حفظ، احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان

دوره 1، شماره 4، آذر 1380، صفحه 47-59

راضیه رضازاده؛ مصطفی عباس زادگان