نویسنده = امیر جواد شهید صدوقی
چه شهری؟چه حقی؟برای چه انسان هایی

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 214-215

امیر جواد شهید صدوقی