نویسنده = هوشمند علیزاده
معرفی کتاب؛ دگرگونی شهرها، باززنده‌سازی میدان

دوره 2، شماره 25 و 26، آذر 1387، صفحه 164-165

هوشمند علیزاده؛ شاهو کشاورزی