نویسنده = فرشاد نوریان
شناسایی ابعاد و شاخص‌های سرمایه اجتماعی در بافت‌های تاریخی و فرسوده شهر (نمونه مورد مطالعه: محله سیروس)

دوره 4، شماره 53 و 54، شهریور 1395، صفحه 105-116

مصطفی توانا؛ فرشاد نوریان؛ مینا صوفی نیستانی