نویسنده = مرضیه بهرامی برومند
معنای نمادین فضاها و پیام‌های جنسیتی: طرد اجتماعی زنان

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 94-107

مرضیه بهرامی برومند؛ ظهراب اسفندیاری