نویسنده = گلرخ شیرزاد
منظر متحرک رنگی شهر و کیفیت زندگی زنان

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 148-161

الهام ضابطیان؛ گلرخ شیرزاد