نویسنده = پدرام مهرائی
شاخص به‌زیستی کانادا

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 257-266

پدرام مهرائی


شاخص‌های جهانی مرتبط با کیفیت زندگی

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 267-271

پدرام مهرائی


شاخص‌های جهانی برابری جنسیتی و جایگاه ایران

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 272-279

پدرام مهرائی