نویسنده = خبیری سمانه
سیاست بازآفرینی شهری: دیدگاه‌ها و ضرورت‌ها

دوره 4، شماره 62، مهر 1397، صفحه 22-27

حبیبی محسن؛ خبیری سمانه