نویسنده = ابوالفضل مشکینی
تحلیلی بر سکونت گاه های امید و یاس در کلان شهرهای جهان در حال توسعه با رویکردی اقتصادی

دوره 2، شماره 29 و 30، اسفند 1388، صفحه 41-54

ابوالفضل مشکینی؛ فریاد پرهیز؛ اکرم تفکری دوبخشری


چالش سنت و نوگرایی در بازارهای سنتی شهرها موردپژوهی: بازار سنتی شهر زنجان

دوره 2، شماره 20، شهریور 1386، صفحه 104-122

ابوالفضل مشکینی؛ علیرضا محمدی