نویسنده = تنر اک
ارزیابی مجدد کیفیت محله های تاریخی شهری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 6-17

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 29-49

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)


محله های تاریخی شهری

دوره 1، شماره 1، آذر 1379، صفحه 8-17

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


احیای محله های صنعتی و تجاری

دوره 1، شماره 1، آذر 1379، صفحه 18-52

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


به سوی احیای موفقیت آمیز محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 1، آذر 1379، صفحه 64-77

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)