نویسنده = بهروز هادی زنوز
برنامة عملیاتی بازآفرینی شهری در مقیاس محلات

دوره 4، شماره 62، مهر 1397، صفحه 78-88

بهروز هادی زنوز


استفاده از ظرفیت قانون نوسازی برای تامین درآمد شهرداریها

دوره 1، شماره 15 و 16، شهریور 1383، صفحه 100-123

بهروز هادی زنوز


تجربه های جهانی مرمت شهری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 3-5

بهروز هادی زنوز