نویسنده = محمد رحیم اخوت
«محور حکیم» (محور سنبلستان) در اصفهان

دوره 2، شماره 27 و 28، شهریور 1388، صفحه 94-97

محمد رحیم اخوت


شهر: برای آدمی یا برای اتومبیل ها؟

دوره 2، شماره 27 و 28، شهریور 1388، صفحه 152-155

محمد رحیم اخوت


مداخله گام به گام و هسته ای

دوره 1، شماره 3، خرداد 1380، صفحه 43-53

محمدرضا قانعی؛ محمد رحیم اخوت