نویسنده = کمال اطهاری
عدالت در فضا

دوره 1، شماره 9 و 10، اسفند 1381، صفحه 25-32

کمال اطهاری