نویسنده = چارلز ال.شوگیل
آینده توسعه شهری برنامه ریزی شده در جهان سوم: جهت گیری های نو

دوره 1، شماره 9 و 10، اسفند 1381، صفحه 43-55

چارلز ال.شوگیل؛ شهرزاد مهدوی (مترجم)