نویسنده = برنارد فیلدن
ارزش گذاری به منظور حفاظت

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 17-25

برنارد فیلدن؛ یوکا یوکیلتو؛ بهرام معلمی (مترجم)


مدیریت محوطه های میراث جهانی

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 135-143

برنارد فیلدن؛ یوکا یوکیلتو؛ بهرام معلمی (مترجم)