نویسنده = محمد جواد دستمالچیان
طرح ساماندهی و مرمت بدنه جنوبی خیابان امام خمینی قزوین

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 46-63

اصغر محمد مرادی؛ محمد جواد دستمالچیان