نویسنده = غلامحسین معماریان
مرزهای حفاظت، احیا، و مرمت بناهای عامیانه و یادمانی

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 70-77

غلامحسین معماریان