نویسنده = محمد علی آبادی
مرمت گل یا احیای دل

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 97-107

محمد علی آبادی