نویسنده = امیرحسین صحرایی
بافت های فرسوده در سکونتگاه های شهری و روستایی و خطر زلزله

دوره 1، شماره 17، آذر 1383، صفحه 30-43

علی رضا ابلقی؛ امیرحسین صحرایی