نویسنده = اردشیر عروجی
درس هایی که از زلزله بم می توان آموخت

دوره 1، شماره 17، آذر 1383، صفحه 86-89

اردشیر عروجی