نویسنده = حسن مقدم
زلزله بم 2700 سال تاریخ در 7 ثانیه از دست رفت

دوره 1، شماره 18 و 19، خرداد 1384، صفحه 3-15

حسن مقدم