نویسنده = ناصر مشهدی زاده
طراحی در شهر هزاره های تاریخی (نائین)

دوره 2، شماره 27 و 28، شهریور 1388، صفحه 72-75

ناصر مشهدی زاده؛ رضا مفاخر