نویسنده = حمید سهیلی مظفر
اصفهان، شهر انعکاس ها

دوره 2، شماره 27 و 28، شهریور 1388، صفحه 122-125

حمید سهیلی مظفر


مفهوم شهر؛ گفتگو با حمید سهیلی مظفر

دوره 2، شماره 25 و 26، آذر 1387، صفحه 112-123

حمید سهیلی مظفر