نویسنده = محمدرضا پورجعفر
بازآفرینی فرهنگ‌مبنا زمینه‌ساز ارتقاء تعاملات فرهنگی (نمونة موردی: بافت تاریخی شهر مشهد )

دوره 4، شماره 47 و 48، اسفند 1393، صفحه 25-39

سیما صفدری؛ محمدرضا پورجعفر؛ احسان رنجبر


ارتقای دلبستگی مکانی در فرآیند بازآفرینی بافت‌های شهری کهن

دوره 4، شماره 45 و 46، شهریور 1393، صفحه 94-109

محمدرضا پورجعفر؛ سمانه خبیری


تحلیلی پیرامون باز زنده سازی مراکز شهری

دوره 3، شماره 41 و 42، مهر 1391، صفحه 23-35

فرخنده جوهری؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد رضا مثنوی