نویسنده = محمد جواد مهدوی نژاد
برنامه ریزی مشارکت مبنا در معاصرسازی بافتهای شهری ایران

دوره 3، شماره 39 و 40، مهر 1391، صفحه 29-36

محمد جواد مهدوی نژاد؛ معین آقایی مهر