نویسنده = احمد یزدانیان
تأثیر حوزه عمومی بر مشارکت شهروندان در امور شهری، با تأکید بر بازآفرینی شهری

دوره 4، شماره 53 و 54، شهریور 1395، صفحه 157-173

احمد یزدانیان؛ وحید کشت‌کار