نویسنده = آزاده آقالطیفی
معرفی کتاب: مجموعه کتاب های "نوسازی و توسعه محلی"

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 313-318

آزاده آقالطیفی