کلیدواژه‌ها = نوسازی
مقایسه تطبیقی الگوهای نوسازی خارجی و داخلی و راهکارگزینی برای بافت های فرسوده ایران

دوره 3، شماره 39 و 40، مهر 1391، صفحه 56-67

علیرضا عندلیب؛ حدیث نیکراه؛ علی ادیب


«کوچه امن» راهکاری در مدیریت بحران جهت ایمن سازی بافت های فرسوده نمونه موردی محله نعمت آباد تهران

دوره 3، شماره 31 و 32، شهریور 1389، صفحه 122-134

بهمن ادیب زاده؛ سید ابراهیم حسینی؛ ندا بلانیان


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحقق طرح های نوسازی و بهسازی نمونه موردی: محله صابون پز خانه

دوره 3، شماره 31 و 32، شهریور 1389، صفحه 135-148

راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ لاله لطیفی اسکویی


اقتصاد مهندسی ابزار طراحی نظام انگیزش نوسازی

دوره 1، شماره 15 و 16، شهریور 1383، صفحه 20-35

قاسم ملکی


اصطلاحات و واژه شناسی مرمت

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 4-8

سید محسن حبیبی


چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 29-49

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)