کلیدواژه‌ها = تخصیص منابع
تمرکز زدایی مدیریت زمین شهری در جهت تخصیص بهینه منابع

دوره 1، شماره 15 و 16، شهریور 1383، صفحه 36-51

حمیده محمدزاده تیتکانلو