کلیدواژه‌ها = مشارکت مردمی
برنامه ریزی مشارکت مبنا در معاصرسازی بافتهای شهری ایران

دوره 3، شماره 39 و 40، مهر 1391، صفحه 29-36

محمد جواد مهدوی نژاد؛ معین آقایی مهر


تشکیل نهاد اجتماعی محله گام نخست در تحقق اهداف توانمندسازی بافت های غیررسمی

دوره 2، شماره 29 و 30، اسفند 1388، صفحه 114-123

نصرالله دهقان؛ حسین فهیمی زاده