کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تحلیل و واکاوی تجربه مدیریت بهسازی و ساماندهی میدان شهدا مشهد

دوره 4، شماره 43 و 44، اسفند 1392، صفحه 121-134

آمنه زاهدی محبوب؛ سید ایمان ملک آبادی


معرفی یک سند شهری: به سوی نوزایی شهری

دوره 1، شماره 6 و 7، خرداد 1381، صفحه 108-117

شهرزاد مهدوی


نوسازی شهری در امریکا: تجربه بالتیمور

دوره 1، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 59-65

مایکل میدلتون