کلیدواژه‌ها = مرمت
اصطلاحات و واژه شناسی مرمت

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 4-8

سید محسن حبیبی


مرمت گل یا احیای دل

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 97-107

محمد علی آبادی


چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 29-49

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)