کلیدواژه‌ها = نهادهای ویژه
به سوی احیای موفقیت آمیز محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 1، آذر 1379، صفحه 64-77

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)