کلیدواژه‌ها = تملک
مداخله گام به گام و هسته ای

دوره 1، شماره 3، خرداد 1380، صفحه 43-53

محمدرضا قانعی؛ محمد رحیم اخوت