کلیدواژه‌ها = پیوند بافت قدیم و جدید
نگاهی به طرح حفظ، احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان

دوره 1، شماره 4، آذر 1380، صفحه 47-59

راضیه رضازاده؛ مصطفی عباس زادگان