کلیدواژه‌ها = ساماندهی
تألیف پیوندهای نوین در بافت های شهری باارزش مطالعة موردی: خیابان دهم فروردین یزد

دوره 4، شماره 45 و 46، شهریور 1393، صفحه 28-51

کاظم قربانی؛ کاظم مندگاری؛ محمدرضا نقصان محمدی


ساماندهی و توانمندسازی محلات نابسامان با رویکرد ارزشگرایی

دوره 4، شماره 45 و 46، شهریور 1393، صفحه 52-71

ناصر مشهدیزاده دهاقانی؛ فرامرز رستمی