کلیدواژه‌ها = فقرای شهری
باز هم در باب اسکان غیررسمی مورد شیرآباد زاهدان

دوره 1، شماره 9 و 10، اسفند 1381، صفحه 7-24

پرویز پیران