کلیدواژه‌ها = ماهیت برنامه ریزی مدیریت بحران
زلزله، مدیریت بحران، طراحی محیط

دوره 1، شماره 18 و 19، خرداد 1384، صفحه 49-59

سهراب تکبیری