کلیدواژه‌ها = ساختارهای اصلی
فرایند توسعه در نواحی درون شهری با توجه به تجربیات کشورهای اروپایی

دوره 3، شماره 33 و 34، اسفند 1389، صفحه 22-38

محمد علی عبدی؛ سیما مهدیزادگان