کلیدواژه‌ها = الگوهای خارجی
مقایسه تطبیقی الگوهای نوسازی خارجی و داخلی و راهکارگزینی برای بافت های فرسوده ایران

دوره 3، شماره 39 و 40، مهر 1391، صفحه 56-67

علیرضا عندلیب؛ حدیث نیکراه؛ علی ادیب