کلیدواژه‌ها = حق به شـهر
تبیین مفهوم "حق به شهر" بر مبنای دستگاه فکری هانری لُـهِ فور

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 74-67

آیدین ترکمه؛ آناهید شیرخدایی


بررســی نقش نظریه حق به شــهر در تولید و بازتولید فضای شـهری

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 88-99

علی اکبر تقوایی؛ داوود عزیزی؛ احمد یزدانیان


ردیابی انگاشـت عدالت در نظریه های شـهر و شهرنشینی:نظریه شهری انتقادی و نظریه حق به شـهر

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 100-113

پویا جودی گلر؛ روزبه زمانیان؛ حمید فتحی


مفهوم عدالت در حکمت اســلامی و حق به شهر از دیدگاه اســلامی

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 146-164

مسعود اسدی؛ مرتضی شجاری