کلیدواژه‌ها = حقوق شـهروندی
بررســی نقش نظریه حق به شــهر در تولید و بازتولید فضای شـهری

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 88-99

علی اکبر تقوایی؛ داوود عزیزی؛ احمد یزدانیان