کلیدواژه‌ها = فلسـفه
مفهوم عدالت در حکمت اســلامی و حق به شهر از دیدگاه اســلامی

دوره 4، شماره 49 و 50، شهریور 1394، صفحه 146-164

مسعود اسدی؛ مرتضی شجاری